Voortgang werkzaamheden vochtdoorslag wanden 1-17
Het bestuur wil u op de hoogte te brengen van de voortgang van de werkzaamheden, die een eind moeten maken aan de vochtdoorslag bij de woningen nrs. 1 t/m. 17 aan de gevels zijde Rijsenburg.

Wij hebben door BDA Geveladvies een onderzoek laten verrichten om de oorzaken van de lekkages vast te stellen en om aanbevelingen te doen voor herstel.
Er zijn een drietal belangrijke oorzaken vastgesteld:
– de impregnatie van de gevels zoals deze in 2001 is uitgevoerd is na 10 jaar uitgewerkt.
– de kitafdichtingen rondom de glazen bouwstenen en dilatatievoegen zijn onthecht en verweerd.
– de bovenste laag stenen van het metselwerk, direct onder de daktrim, ligt voor 90% los.

Door de VVE is voor het jaar 2013 in de meerjarenbegroting deze set aan werkzaamheden voorzien; in het voorjaar van 2013 is de bovenste laag stenen van het metselwerk vastgelegd en is de daktrim vernieuwd.
BDA Geveladvies had geadviseerd om de gehele gevel opnieuw te voegen en te impregneren.
De kosten hiervan zijn echter dermate hoog dat dit een zeer zware aanslag zou zijn op de opgebouwde reserves voor de TTW-woningen. Om voor dit project eerst nog een paar jaar te sparen had het bestuur zich voorgenomen om de gevel voor de korte termijn alleen te laten impregneren.
Echter de bedrijven die hiervoor zijn benaderd weigerden categorisch om zomaar te impregneren zonder dat eerst de gehele gevel van nieuw voegwerk zou zijn voorzien.

Het bestuur voorziet nu de volgende stap:
Te informeren bij een objectieve adviseur of de argumenten van de impregnatiebedrijven juist zijn dat het impregneren van slechte voegen problemen geeft bij het op een later tijdstip impregneren van herstelde voegen. Het bestuur wacht momenteel op antwoord na deze vraag te hebben gesteld.

Zo ja: rest ons niet anders dan de gehele gevel opnieuw te voegen en te impregneren.Het bedrag dat hiermee gemoeid is gaat het door de algemene vergadering goedgekeurde budget voor 2013 verre te boven. Om deze reden moeten de bewoners van het TTW-deel van de VVE goedkeuring te verlenen voor het extra budget voor de gevelrenovatie voordat een opdracht tot uitvoering kan worden gegeven.
Zo nee: een bedrijf te zoeken dat sec de impregnatie gaat uitvoeren. Een herstel dat naar verwachting binnen de kaders van het budget kan worden uitgevoerd.

NB Het herstellen van de slechte kitafdichtingen rondom de glazen bouwstenen is een stap die samenhangt met de impregnering en zal samen met de impregnering worden ingepland.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur/De technische commissie van de VVE Arena III

Nieuwsbrief December 2012

Het jaar 2012 loopt ten einde en het bestuur wilt u over enige zaken informeren.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij de volgende bestuursleden terecht:

Jan van Vliet Administrateur nr. 10
Coen van der Bijl Techn. Comm. nr. 67

Belangrijke datum: zaterdag 20 april 2013 schoonmaakdag (zie ook de Agenda)

Wegens forse tariefsverhogingen heeft het bestuur besloten de relatie met ABN AMRO te beëindigen; bankrekeningnr. 41.68.63.353 is na 31 december vervallen.
Gelieve uw betalingsopdrachten aan te passen naar rekeningnr. 8659290

Vorst beveiliging waterleiding TTW
In de meterkasten aan de straat van de TuinTerrasWoningen, is de waterleiding voorzien van een vorstbeveiliging. Op het bord naast de elektriciteitsmeter zit een schakelaar waarmee de vorstbeveiliging kan worden in- of uitgeschakeld. Begin dit jaar was er een gesprongen waterleiding in een meterkast omdat de vorstbeveiliging niet was ingschakeld. Het is noodzakelijk om deze in de periode november t/m maart ingeschakeld te hebben.

Lekkages keukenafvoeren TuinTerrasWoningen
Er kan lekkage gaan optreden ter plaatse van de afvoerstandleiding van de 1e etage en de keukenafvoer; over het algemeen lekt het langs de betonnen balk boven de parkeervakken. Vooral in de winterperiode kan dat nare gevolgen hebben door ijsvorming. Volgens het Huishoudelijk Reglement wordt u geacht maatregelen te treffen c.q. reparaties te (laten) verrichten om dergelijk ongemak en overlast te voorkomen.
Voor gevolgschade van deze lekkages bent u als bewoner zelf aansprakelijk.
Onderstaand het adres van een loodgieter /installateur die ervaring heeft met deze problematiek:
Oudenrijn Installatietechniek
Cortenhoeve 52 2411 JN, Bodegraven
Tel:(0172) 610 514

Aanpassingen aan de woning
Het bestuur wil iedereen er zeer nadrukkelijk op wijzen dat het verplicht is om elke verandering aan de woning anders dan binnenshuis, waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie wijzigt, vooraf schriftelijk te melden. Dit geldt ook voor aanpassingen aan en/of op het terras, zoals de afscheiding tussen de terrassen. Een verzoek voor aanpassing, renovatie of vervanging van de afscheiding dient u gezamenlijk met uw direct betrokken buren aan het bestuur te richten. U wordt ook dringend verzocht te wachten met het aanbrengen van de veranderingen totdat het bestuur heeft beslist; uitsluitsel zal binnen maximaal 4 weken worden gegeven.
Volledigheidshalve verwijzen wij naar artikel 23 en 26 van Huishoudelijk Reglement en de relevante passages in het Reglement van Splitsing. In aanvulling op Artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement dient u te lezen dat de hoogte van het hekwerk op de rand van de bovenste plantenbak maximaal 100cm mag zijn, gerekend vanaf de rand van de plantenbak. Een afscheiding tussen de voordeuren tegen de uitgebouwde entree, is niet toegestaan.
Het bestuur wil voorkomen dat ten onrechte aangebrachte wijzigingen moeten worden teruggedraaid naar de oorspronkelijke staat. Met alle kosten en ongemak voor de eigenaar.

Schoonhouden loopniveau (art. 10 lid 1 Huishoudelijk Reglement)
De herfst is bijna voorbij en er zijn weer veel bladeren gevallen. Waar veel bladeren liggen doen vooral katten hun behoefte; u raadt het al (zie katten overlast). Het schoonhouden van het loopniveau, de toegangstrappen, hellingbanen en de straat dient door de bewoners zelf te geschieden. Leden van de Vereniging van Eigenaren zijn gemeenschappelijk eigenaar van ons woningcomplex waarbij we gemeenschappelijk onze woonomgeving schoonhouden. Dit betekent dat iedere eigenaar/bewoner daar een aandeel in heeft; het kan niet zo zijn dat er slechts een zeer klein aantal bewoners getrouw deze taak uitvoert. Vele handen maken licht werk.

Auto inbraken/grafitti
Er wordt nog steeds regelmatig ingebroken in auto’s en vindt er grafitti bekladding plaats. U wordt verzocht om altijd aangifte te doen of dit te melden bij de politie (0900-8844) zodat er reden is om gericht actie te ondernemen. Blijf alert op verdacht voorkomende personages, vooral laat op de avond, die zich in de buurt ophouden van onze geliefde voertuigen. Bij onraad mag u 112 bellen.

Schade glas- en opstalverzekering
Gelieve schademeldingen voor de opstalverzekering zsm te melden bij de administrateur, Sterkenburg 10.
Glasschade aan uw woning dient te allen tijde meteen te worden gemeld bij de centrale meldkamer van Centraal Beheer Achmea (CBA) via telefoonnummer: 0800-0229955 (gratis).
Daarnaast dient u glasschade altijd aan de administrateur te melden. Het polisnummer van de glasverzekering is 22090602.
De centrale meldkamer zorgt er dan voor dat de schade zo spoedig mogelijk wordt hersteld (en eventueel eerst een noodvoorziening wordt getroffen) door een door hen geselecteerde en gekwalificeerde glaszetter. De rekening wordt rechtstreeks door CBA aan de glaszetter betaald.
Let op: U kunt dus niet zelf een glaszetter inhuren, de glasschade laten herstellen en de nota (later) bij CBA declareren. CBA heeft aangegeven in dat geval niet te zullen uitkeren.
Glasschade wordt alleen vergoed indien bovengenoemde procedure wordt gevolgd. Ook voor schade aan de opstallen is reparatie in natura aan de orde. CBA selecteert een reparateur of aannemer en geeft opdracht tot herstel.

Katten- en honden-overlast
Afgelopen maanden was er ernstige overlast van katten die de bloembakken van de TuinTerrasWoningen en tuinen van de SplitLevelWoningen vervuilden met daarbij gepaarde stank. Het bestuur heeft een groot aantal klachten hierover ontvangen.
Artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement is hier zeer duidelijk over:
“Het houden van huisdieren is toegestaan, indien de huisdieren geen overlast bezorgen aan de medebewoners.”
Er was en er is nog steeds overlast, reden voor het bestuur om, in overleg met Stadsbeheer, dit probleem aan te pakken.
Hetzelfde geldt ook voor overlast door honden

Parkeren
Bewoners van VvE Arena III bezitten meer auto’s dan er parkeerplaatsen zijn. De beschikbare parkeerplaatsen zullen dan ook optimaal gebruikt moeten worden; dus bij het inparkeren de auto recht in het parkeervak plaatsen en zo dicht mogelijk naast de kolom of meterkast. Er wordt regelmatig slordig geparkeerd waardoor de naastgelegen plaats heel moeilijk of niet te bereiken is. Tevens zullen we niet-Arena III bewoners trachten duidelijk te maken bij hun eigen voordeur te parkeren. Caravans, aanhangwagens en andere kampeervoertuigen (boot-trailer) mogen in de parkeervakken uitsluitend worden geplaatst ter voorbereiding van een reis, (met een maximum duur van 3x 24 uur) en ten behoeve van direct in- en uitladen. Artikel16 van het Huishoudelijk Reglement.

Nieuws 2012/2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *